گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲


انجیرفروش را چه بهتر جانا
ز انجیرفروشی ای برادر جانا
سرمست زئیم و مست میریم ای جان
هم مست دوان دوان به محشر جانا