گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷


ای باد سحر خبر بده مر ما را
در ره دیدی آن دل آتش‌پا را
دیدی دل پرآتش و پرسودا را
کز آتش بسوخت صد خارا را