گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۹


ای آنکه گرفت شربت از مشرب ما
مستی گردد که روز بیند شب ما
ای آنکه گریخت از در مذهب ما
گوشش بکشد فراق تا ملهب ما