گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۰


با عشق روان شد از عدم مرکب ما
روشن ز شراب وصل دائم شب ما
زان می که حرام نیست در مذهب ما
تا صبح عدم خشک نیابی لب ما