گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۰


جانا به هلاک بنده مستیز و بیا
رنگی که تو دانی تو برآمیز و بیا
ای مکر در آموخته هرجائی را
یک مکر برای من درانگیز و بیا