گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۱


جز عشق نبود هیچ دمساز مرا
نی اول و نی آخهر و آغاز مرا
جان میدهد از درونه آواز مرا
کی کاهل راه عشق درباز مرا