گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۶


در سر دارم ز می پریشانیها
با قند لب تو شکرافشانیها
ای ساقی پنهان چو پیاپی کردی
رسوا شود این دم همه پنهنیها