گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۰


دیدم در خواب ساقی زیبا را
بر دست گرفته ساغر صهبا را
گفتم به خیالش که غلام اوئی
شاید که به جای خواجه باشی ما را