گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۱


زنهار دلا به خود مده ره غم را
مگزین به جهان صحبت نامحرم را
با تره و نانی چو قناعت کردی
چون تره مسنج سبلت عالم را