گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۳


عاشق شب خلوت از پی پی گم را
بسیار بود که کژ نهد انجم را
زیرا که شب وصال زحمت باشد
از مردم دیده دیدهٔ مردم را