گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۴


عاشق همه سال مست و رسوا بادا
دیوانه و شوریده و شیدا بادا
با هشیاری غصهٔ هرچیز خوریم
چون مست شویم هرچه بادا بادا