گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۶


عشقست طریق و راه پیغمبر ما
ما زادهٔ عشق و عشق شد مادر ما
ای مادر ما نهفته در چادر ما
پنهان شده از طبیعت کافر ما