گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۲


گر عمر بشد عمر دگر داد خدا
گر عمر فنا نماند نک عمر بقا
عشق آب حیاتست در این آب درآ
هر قطره از این بحر حیاتست جدا