گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۳


گر من میرم مرا بیارید شما
مرده بنگار من سپارید شما
گر بوسه دهد بر لب پوسیدهٔ من
گر زنده شوم عجب مدارید شما