گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۴


نور فلکست این تن خاکی ما
رشک ملک آمدست چالاکی ما
که رشک برد فرشته از پاکی ما
که بگریزد دیو ز بیباکی ما