گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۶


یک چند به تقلید گزیدم خود را
نادیده همی نام شنیدم خود را
در خود بودم زان نسزیدم خود را
از خود چو برون شدم بدیدم خود را