گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۷


یک طرفه عصاست موسی این رمه را
یک لقمه کند چو بفکند این همه را
نی سور گذارد او و نی ملحمه را
هر عقل نکرد فهم این زمزمه را