گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۹


آنی که فلک با تو درآید به طرب
گر آدمیی شیفته گردد چه عجب
تا جان بودم بندگیت خواهم کرد
خواهی به طلب مر او خواهی مطلب