گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۰رباعی شمارهٔ ۸۰


از بانگ سرافیل دمیده است رباب
تا زنده و تازه کرده دلهای کباب
آن سوداها که غرقه گشتند و فنا
چون ماهیکان برآمدند از تک آب