گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۱


امروز چو هر روز خرابیم خراب
مگشا در اندیشه و برگیر رباب
صدگونه نماز است و رکوعست و سجود
آنرا که جمال دوست باشد محراب