گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۸


دانیکه چه میگوید این بانگ رباب
اندر پی من بیا و ره را دریاب
زیرا به خطا راه بری سوی صواب
زیرا به سال ره بری سوی جواب