گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۱


ساقی در ده برای دیدار صواب
زان باده که او نه خاک دیده است و نه آب
بیمار بدن نیم که بیمار دلم
شربت چه بود شراب در ده تو شراب