گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۳


شب گردم گرد شهر چون باد و چو آب
از گشتن گرد شهر کس ناید خواب
عقل است که چیزها از موضع جوید
تمییز و ادب مجو تو از مست و خراب