گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۷


گرم آمد عاشقانه و چست شتاب
برتافته روح او ز گلزار صواب
بر جملهٔ قاضیان دوانید امروز
در جستن آب زندگی قاضی کاب