گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۰


هستم به وصال دوست دلشاد امشب
وز غصهٔ هجر گشته آزاد امشب
با یار بچرخم و دل میگوید
یارب که کلید صبح گم باد امشب