گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۳


آب حیوان در آب و گل پیدا نیست
در مهر دلت مهر گسل پیدا نیست
چندین خجل از کیست خجل پیدا نیست
این راه بزن که ره به دل پیدا نیست