گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۶


آمد بر من چو در کفم زر پنداشت
چون دید که زر نیست وفا را بگذاشت
از حلقهٔ گوش او چنین پندارم
کانجا که زر است گوش میباید داشت