گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۸


آن بت که جمال و زینت مجلس ماست
در مجلس ما نیست ندانیم کجاست
سرویست بلند و قامتی دارد راست
کز قامت او قیامت از ما برخاست