گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۶


آن چیست کز او سماعها را شرف است
وان چیست که چون رود محل تلف است
می‌آید و میرود نهان تا دانند
کاین ذوق و سماعها نه از نای و دف است