گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۰


آن را که بود کار نه زین یارانست
کاین پیشهٔ ما پیشهٔ بیکارانست
این راه که راه دزد و عیارانست
چه جای توانگران و زردارانست