گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۱


آن را که خدای چون تو یاری داده است
او را دل و جان و بیقراری داده است
زنهار طمع مدار زانکس کاری
زیرا که خداش طرفه کاری داده است