گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۷


آن شب که ترا به خواب بینم پیداست
چون روز شود چو روز دل پرغوغاست
آن پیل که دوش خواب هندستان دید
از بند بجست طاقت آن پیل کراست