گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۰


آن قاضی ما چو دیگران قاضی نیست
میلش بسوی اطلس مقراضی نیست
شد قاضی ما عاشق از روز ازل
با غیر قضای عشق او راضی نیست