گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۷


آنکو ز نهال هوست شبخیزانست
چون مست بهر شاخ در آویزنست
کز شاخ طرب حاملهٔ فرزند است
کو قرهٔ عین طرب‌انگیزانست