گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۹


آواز تو ارمغان نفخ صور است
زان قوت و قوت هر دل رنجور است
آواز بلند کن کهتا پست شوند
هرجا که امیریست و یا مأمور است