گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۴


از دوستی دوست نگنجم در پوست
در پوست نگنجم که شهم سخت نکوست
هرگز نزید به کام عاشق معشوق
معشوق که بر مراد عاشق زید اوست