گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۸


از نوح سفینه ایست میراث نجات
گردان و روان میانهٔ بحر حیات
اندر دل از آن بحر برسته است نبات
اما چون دل نه نقش دارد نه جهات