گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۴


امروز من و جام صبوحی در دست
میافتم و میخیزم و میگردم مست
با سرو بلند خویش من مستم و پست
من نیست شوم تا نبود جزوی هست