گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۶


امشب آمد خیال آن دلبر چست
در خانهٔ تن مقام دل را میجست
دل را چو بیافت زود خنجر بکشید
زد بر دل من که دست و بازوش درست