گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۸


امشب شب آنست که جان شبهاست
امشب شب آنست که حاجات رواست
امشب شب بخشایش و انعام و عطاست
امشب شب آنست که همراز خداست