گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۴


انصاف بده که عشق نیکوکار است
زانست خلل که طبع بدکردار است
تو شهوت خویش را لقب عشق نهی
از شعوت تا عشق ره بسیار است