گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۶


ای آب حیات قطره از آب رخت
وی ماه فلک یک اثر از تاب رخت
گفتم که شب دراز خواهم مهتاب
آن شب شب زلف تست و مهتاب رخت