گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۷


ای آمده بامداد شوریده و مست
پیداست که باده دوش گیرا بوده است
امروز خرابی و نه روز گشتست
مستک مستک بخانه اولیست نشست