گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۶


ای خرمنت از سنبلهٔ آب حیات
انبار جهان پر است از تخم موات
ز انبار نخواهم که پر است از خیرات
بر خرمن من خود نویسم امشب تو برات