گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۱


ای دوست مکن که روزها را فرداست
نیکی و بدی چو روز روشن پیداست
در مذهب عاشقی خیانت نه رواست
من راست روم تو کژ روی ناید راست