گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۸


ای عقل برو که عاقل اینجا نیست
گر موی شوی موی ترا گنجانیست
روز آمد و روز هر چراغی که فروخت
در شعلهٔ آفتاب جز رسوا نیست