گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۹


ای فکر تو بر بسته نه پایت باز است
آخر حرکت نیز که دیدی راز است
اندر حرکت قبض یقین بسط شود
آب چه و آب جو بدین ممتاز است