گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۰۰


ای کز تو دلم پر سمن و یاسمنست
وز دولت تو کیست که او همچو منست
برخاستن از جان و جهان مشکل نیست
مشکل ز سر کوی تو برخاستن است