گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۰۷


این سینهٔ پرمشغله از مکتب اوست
و امروز که بیمار شدم از تب اوست
پرهیز کنم ز هرچه فرمود طبیب
جز از می و شکری که آن از لب اوست