گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۰۸


این شکل سفالین تنم جام دلست
و اندیشهٔ پخته‌ام می خام دلست
این دانهٔ دانش همگی دام دلست
این من گفتم و لیک پیغام دلست